lunedì 5 giugno 2017

vi fazzu vidi di andundi signu...

chissu è lu pajsi anduvi staju...si chiama Sanginitu, è nta pruvincia di Cusenza...è nu pajsillu piccirillu anduvi tutti sapimu i cazzi i l'atru, i genti sindi su tutti juti a lavurà all' alti talia e simu rimasti quattru gatti...i tri parti vicchi ca', chianu chianu sindi a stanu cawandu... ghija mi vugliu sbaglià ma si non ci portunu na barcata di niviri ca u paisi si rimpopola tra na picchi d' anni ci pono chiudi gallini nti casi!!!